คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 24 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 24 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตได้รับรางวัลสยามนครีสโตย
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายจตุพล จันทร์มล นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) ชั้นปีที่ 1
ได้รับรางวัล "สยามนครีสโตย" ต้นแบบผู้นำจิตอาสาเพื่อการแบ่งปัน ปีที่ 2

เข้ารับรางวัลจาก ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าไดอาน่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา