คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวแจ้งนิสิต
เริ่มแสดง :: 30 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 30 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนจ้างงานนิสิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID