คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 6 ม.ค.64 ถึงวันที่ 6 ม.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตได้รับรางวัลดีเด่นรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2563
 
     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่
นายอัษฎาวุธ ไชยวรรณ นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
ได้รับรางวัล 'ดีเด่น' สาขาวรรณกรรม รางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2563 รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท