คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
อบรม/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 26 ม.ค.64 ถึงวันที่ 26 ม.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อสอบ ก.พ.