คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวแจ้งนิสิต
เริ่มแสดง :: 29 ม.ค.64 ถึงวันที่ 29 ม.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เลื่อนจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำนักศึกษาหัวใจทำความดีเพื่อความดี รุ่นที่ 2 (ภาคใต้)
 
     

เนื้อข่าว : กองทุนอิสระสวัสดิการสงเคราะห์สัจจะออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการสังคม แจ้งเลื่อนการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำนักศึกษาหัวใจทำความดีเพื่อความดี รุ่นที่ 2 (ภาคใต้) ในวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2564 ออกไป
ก่อนโดยไม่มีกำหนด