คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
อบรม/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 29 ม.ค.64 ถึงวันที่ 29 ม.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : งานสัมมนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
     

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2564 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา (รูปแบบสื่อผสม ออฟไลน์และออนไลน์)