คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 2 ก.พ.64 ถึงวันที่ 2 ก.พ.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คว้า 3 รางวัลจากงานประชุมวิชาการฯ
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ได้รับรางวัล จากการประชุมวิชาการนิสิต
นักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (ออนไลน์) เมื่อวันที่ 27 – 28 มกราคม 2564 จัดโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1.นายมรกต ปิ่นมณี ได้รับรางวัลชมเชย ภาคบรรยายกลุ่มภูมิศาสตร์มนุษย์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
เรื่อง การคาดประมาณประชากรผู้สูงอายุเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา

2.นายอิทธิพล สุวรรณการณ์ ได้รับรางวัลชมเชย ภาคบรรยายกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางภูมิสารสนเทศ
เรื่อง การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในอนาคตด้วยแบบจำลอง CA-Markov ของอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประเทศไทย

3.นางสาวนันฑิตา กฤษณาพันธ์

ได้รับรางวัลชมเชย ภาคบรรยายกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางภูมิสารสนเทศ
เรื่อง การประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงพื้นที่สำหรับการประเมินการให้บริการทางนิเวศในกรณีของการกักเก็บตะกอน พื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย