คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวแจ้งนิสิต
เริ่มแสดง :: 3 มี.ค.64 ถึงวันที่ 3 มี.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563
 
     

ประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี ให้นิสิตดำเนินการประเมินการเรียนการสอน
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

เปิดระบบประเมิน : วันที่ 1 มีนาคม - 5 เมษายน 2564 

ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย : https://tles.tsu.ac.th/public/main.jsp;jsessionid=185C3BADBD549E51B6F766CBD97D1D83?fbclid=IwAR0WtH_cS4vx4Ty-T1dQripJh6gVcKoEzvM8WzqvMTc8TcTWr401f5jJNlQ