คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวแจ้งนิสิต
เริ่มแสดง :: 5 มี.ค.64 ถึงวันที่ 5 มี.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Gender Equality
 
     

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ขอเชิญส่งผลงาน เข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "Gender Equality"

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

- นักเรียน นิสิต/นักศึกษา
- ประชาชนทั่วไป

ประเภทสื่อที่ประกวด

- สปอตโฆษณา
- สารคดีสั้น
- โปสเตอร์ออนไลน์

กำหนดระยะเวลา

- เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
- ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
โทรศัพท์/โทรสาร. 0 2642 7742
E-mail : th.genderequality@gmail.com