คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวแจ้งนิสิต
เริ่มแสดง :: 10 มี.ค.64 ถึงวันที่ 10 มี.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ยื่นคำร้องขอทำกิจกรรมนอกชั้นเรียน นิสิตชั้นปีที่ 4 กลุ่มตกค้าง
 
     

ประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ นิสิตที่มีความประสงค์ยื่นแบบคำร้องขอทำ
กิจกรรมนอกชั้นเรียน (ตกค้าง)

ขั้นตอนที่ 1 ให้ติดต่อหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) ของมหาวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการขอคำรับรองข้อคิดเห็นจากคณบดี ให้นิสิตยื่นแบบคำร้องฯ ผ่านงานพัฒนานิสิต สำนักงานคณะฯ ชั้น 1

กำหนดรอบการยื่นและการรับเอกสารคืน

รอบที่ 1 : ส่งเอกสาร เวลา 08.00 - 12.00 น.  รับคืน เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
รอบที่ 2 : ส่งเอกสาร เวลา 13.00 - 17.10 น.   รับคืน เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป (ของวันถัดไป)

ทั้งนี้ ก่อนนำส่งขอให้นิสิตตรวจสอบแบบคำร้องให้เรียบร้อยว่าได้กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนแล้วหรือไม่ เช่น
ลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ กิจกรรมที่ตกค้าง เหตุผลความจำเป็นที่ไม่ได้เข้ากิจกรรม เป็นต้น

รายชื่อนิสิตที่ไม่ผ่านกิจกรรม 

http://sdc.tsu.ac.th/sdc/Upload/News/%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf?fbclid=IwAR0oZxy8QlxG0POa__qczbXzq-lYduD-1qZkd5HBqS1_M8Xf6OYb93BfTR0