คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 เม.ย.64 ถึงวันที่ 5 เม.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สนับสนุนสหกิจศึกษาและฝึกงานทางรัฐประศาสนศาสตร์
 
     

HUSO NEWS : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมสนับสนุนสหกิจศึกษาและฝึกงานทางรัฐประศาสนศาสตร์

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสัมมนา 13315 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จัดกิจกรรมสนับสนุนสหกิจศึกษาและฝึกงานทางรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งมีการนำเสนอผลงานวิจัย / โครงการสหกิจ
ศึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝึกงานทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร.อภิรดี จิโรภาส
ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้