คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 เม.ย.64 ถึงวันที่ 5 เม.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สัมมนาหลังฝึกสหกิจศึกษา นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย
 
     

HUSO NEWS : สาขาวิชาภาษาไทย จัดสัมมนาหลังฝึกสหกิจศึกษา นิสิตชั้นปีที่ 4

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสัมมนา 13210 – 13211 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษาไทย) จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกสหกิจศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต และนิสิตสามารถถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกสหกิจศึกษาให้กับรุ่นน้อง

 

กิจกรรมในวันดังกล่าวประกอบด้วย การนำเสนอผลงานวิจัย/โครงงานสหกิจศึกษา รวมทั้งกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
การฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช ดินลานสกูล ประธานสาขาวิชาภาษาไทย
ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้