คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 เม.ย.64 ถึงวันที่ 7 เม.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อบรม Infographic แบบบูรณาการบนฐานความรู้เชิงคุณภาพ
 
     

HUSO NEWS : โครงการอบรม Infographic แบบบูรณาการบนฐานความรู้เชิงคุณภาพ

วันที่ 5 - 6 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 13410 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา) จัดโครงการอบรม Infographic แบบบูรณาการบนฐานความรู้เชิงคุณภาพ แก่นิสิตระดับปริญญาโท และนิสิตระดับปริญญาเอก โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้นิสิตมีความรู้ในการจัดทำสื่อในรูปแบบอินโฟกราฟิก
2. เพื่อให้นิสิตสามารถจัดทำสื่อโดยการประยุกต์ข้อมูลจากการศึกษารายวิชาหรือวิทยานิพนธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟิก และฝึกการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะเพื่อสร้างความสามัคคี

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
เป็นวิทยากรบรรยายพร้อม Workshop ในหัวข้อเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การบรรยายเรื่อง “ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลแบบ Infographic” การบรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง “โปรแกรมนำเสนอข้อมูล Adobe Illustrator” และการบรรยายและฝึกปฏิบัติเรื่อง
“การออกแบบ Infographic เพื่อนำเสนองานวิชาการ”