คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
อบรม/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 9 มิ.ย.64 ถึงวันที่ 9 มิ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนการสอน
 
     

ขอเชิญคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าร่วมอบรม "การใช้ Social Media ในการจัดการเรียนการสอน"
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

วิทยากรการอบรม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรวิภา พูลผล
อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNUUPr4b82aemk8T7ydeenGLdCs13WZZm9URw5cgOTRcM1nw/viewform?fbclid=IwAR049JZGGLQICkulFpOKC8l2I2QOTvonRGpDMbmLH-G2D93rvzEiI2bsJgI

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเสาวลักษณ์ จันทร์แจ่ม หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1101