คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวแจ้งนิสิต
เริ่มแสดง :: 13 ส.ค.64 ถึงวันที่ 13 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ระบบรับเอกสารงานวิชาการสำหรับนิสิต
 
     

ประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้นิสิตไม่สามารถส่งเอกสารคำร้องต่าง ๆ ทางหน้าเคาน์เตอร์ ให้บริการ ณ สำนักงานคณะ ฯ ได้ ทางคณะจึงได้จัดทำช่องทางออนไลน์ "ระบบรับเอกสารงานวิชาการสำหรับนิสิต" ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้น้อง ๆ นิสิตใช้เป็นช่องทางในการส่งเอกสารคำร้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการซึ่งต้องดำเนินการผ่านคณะฯ

ทั้งนี้ หากน้อง ๆ นิสิตมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ คุณศรีตยา บุญสร้าง (พี่อุ๊)
โทรศัพท์ 0-7431-7600 ต่อ 1103 หรือ 08-1608-1862 (ในวันและเวลาทำการ)

1.ระบบรับเอกสารงานวิชาการสำหรับนิสิต
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpkUArWV6hzG8WCrEWiy_8JBtvmQs8GJ2aFgKgsM_1xInCjg/viewform

2.ระบบสารสนเทศแบบฟอร์มออนไลน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

http://www2.huso.tsu.ac.th/formlist.asp

3.แบบฟอร์มคำร้อง กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
https://mis.reg.tsu.ac.th/portal/app/form_reg/index.jsp