คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวแจ้งนิสิต
เริ่มแสดง :: 27 ส.ค.64 ถึงวันที่ 27 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผลการพิจารณาทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษา ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ (นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 ทุน)
ได้แก่ นางสาววรรวษา หนูร่วง นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
รายละเอียดการสัมภาษณ์เพิ่มเติม ทางสมาคมฯ จะไปติดต่อไปยังนิสิตเพื่อแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง