คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 6 พ.ย.64 ถึงวันที่ 6 พ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อาจารย์ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ อาจารย์ ดร.ธนภัทร เต็มรัตนะกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อนุสาขาวิชาการสื่อสาร
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564