คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 23 พ.ย.64 ถึงวันที่ 23 พ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คว้า 7 รางวัล เวที GIS DAY 2021
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) ในโอกาสที่ได้รับรางวัล
จากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยในภาคใต้ ครั้งที่ 1 โครงการสัปดาห์แห่งการเรียนรู้
ภูมิศาสตร์และวันสารสนเทศภูมิศาสตร์นานาชาติ (GIS DAY 2021) ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564