คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 1 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อบรมการใช้ Google Form และ Google Sheet
 
     

HUSO NEWS : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมการใช้ Google Form และ Google Sheet ให้กับนิสิต

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน และวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 หลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ Google Form และ Google Sheet” และ "การใช้ Google Form และ Google Sheet ในการพัฒนาสารสนเทศ" ให้กับนิสิตของหลักสูตร ฯ เพื่อให้นิสิตมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนหรือการทำงานในอนาคต รวมทั้งเพื่อให้นิสิตพัฒนาศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมี คุณภูริพัฒน์ พฤกษาพิทักษ์ เป็นวิทยากรการอบรมครั้งนี้