คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 9 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 9 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รางวัลบุคคลที่ดำเนินงานดีเด่น ด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) ในโอกาสที่ได้โล่ประกาศเกียรติคุณ "บุคคลที่ดำเนินงานดีเด่น ด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ พ.ศ.2564 จัดโดย กระทรวงสาธารณสุข