คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 14 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ HRM NPST National Conference 2022
 
     

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 (HRM NPST National Conference 2022) ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Cisco Webex Meetings

ผลงานที่เปิดรับ
1.ผลงานวิชาการ/วิจัย ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
2.ผลงานวิชาการ/วิจัย ด้านการบริหารจัดการ
3.ผลงานวิชาการ/วิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4.ผลงานวิชาการ/วิจัย ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://www2.huso.tsu.ac.th/web2021/HRM_NPST/NC2022
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 0-7431-7600 ต่อ 1114, 1113