คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 16 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 16 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดีมาก กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย นาคสีทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) ได้รับรางวัล "ดุษฎีนิพนธ์ดีมาก" กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากเรื่อง "หนังสือแจกงานศพกับความแปรเปลี่ยนของอารมณ์ความรู้สึกและความใฝ่ฝันของคนภาคใต้ ประเทศไทย ทศวรรษ 2460-2550" ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564


อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
-ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สายชล สัตยานุรักษ์
-ผศ.ดร.สิงห์ สุวรรณกิจ