คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 20 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 20 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครสงขลา
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกมลชนก สุวรรณแสง นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(การบริหารและพัฒนาชุมชน) ในโอกาสที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็น "ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครสงขลา"