คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 13 ม.ค.65 ถึงวันที่ 13 ม.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ศิษย์เก่าคว้ารางวัลรองชนะเลิศจากเวทีประกวดวรรณกรรมรางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ครั้งที่ 5
 
     

ขอแสดงความชื่นชมยินดีในโอกาสที่ นายวิศิษฐ์ ปรียานนท์ ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทกลอนสุภาพ ระดับประชาชน จากผลงาน “กลิ่นเข็มในอกแม่” การประกวดวรรณกรรม "รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี" ครั้งที่ 5 “หนึ่งชีวิตคำนึง” ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 10,000 บาท

เข้ารับรางวัลในวันนี้ วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ร่วมกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

ขอบคุณภาพจาก Facebook : Eugenieawards