คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 ม.ค.65 ถึงวันที่ 21 ม.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
     

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ให้การต้อนรับคณาจารย์จากสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานหลักสูตรการจัดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นด้านการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด-19

โอกาสนี้ท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณาจารย์และผู้เข้าร่วม พร้อมกันนี้ คณาจารย์ทั้งสองสถาบันได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในประเด็นต่าง ๆ เพื่อนำประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความร่วมมือกันภายใต้ภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มภาคใต้ (สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย และ 7 สถาบันการศึกษา) ซึ่งได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไปเมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริม พัฒนาการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้บรรลุระดับมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ