คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 26 ม.ค.65 ถึงวันที่ 26 ม.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ศิษย์เก่าได้รับรางวัลชมเชย ประเภทบทกวี
 
     

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายวิศิษฐ์ ปรียานนท์ ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทบทกวี ระดับประชาชนทั่วไป จากผลงาน "เด็กชายบนสะพานไม้" โครงการประกวดเรื่องสั้นและบทกวี "พลังวรรณกรรมเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต" ปีที่ 2 จัดโดย สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ธนาคารจิตอาสาและแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.