คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 26 ม.ค.65 ถึงวันที่ 26 ม.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รางวัลเหรียญทองแดง จากการนำเสนอแบบปากเปล่า ในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14
 
     

 

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตในหลักสูตร ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการนำเสนอแบบปากเปล่า ในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2565 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบออนไลน์ Zoom