คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 ม.ค.65 ถึงวันที่ 27 ม.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตำรา หนังสือ
 
     

HUSO NEWS : เมื่อวันที่ 12 19 และ 26 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำตำรา/หนังสือ ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ยุรฉัตร บุญสนิท เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้