คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 3 พ.ค.65 ถึงวันที่ 3 พ.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตได้รับการตอบรับตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารฐาน TCI1
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ในโอกาสที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร


1.มงคล พรหมพูล ได้รับการตอบรับตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (TCI 1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากเรื่อง "ความรุนแรงในนวนิยายวายของ JittiRain" อาจาร์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.พัชลินจ์ จีนนุ่น / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช ดินลานสกูล

2.ศิวกร แรกรุ่น ได้รับการตอบรับตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TCI 1) จากเรื่อง "สัจนิยมมหัศจรรย์ในนวนิยายเรื่อง สมิงสำแดง ของเอกา กุรณียาวัน" อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช ดินลานสกูล / รองศาสตราจารย์ ดร.พัชลินจ์ จีนนุ่น

3.นนทชัย ชูวรรณรักษ์  ได้รับการตอบรับตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TCI 1) จากเรื่อง "ปัญหาความรักชายรักชาย ในวรรณกรรมเรื่องคุณหมีปาฏิหาริย์" อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.พัชลินจ์ จีนนุ่น / อาจารย์ ดร.ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์