คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 6 พ.ค.65 ถึงวันที่ 6 พ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตผ่านการพิจารณาให้นำเสนอในงานสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) ในโอกาสที่ บทความวิจัยผ่านการพิจารณาให้นำเสนอในงานสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565 วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2565 (รูปแบบออนไลน์) ภายใต้หัวข้อ “Making Sense of the Worlds : วิธีวิทยาของการประกอบสร้างโลกที่เราอยู่” จัดโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย