คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 10 พ.ค.65 ถึงวันที่ 10 พ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณาจารย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 5/2565
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 มีมติแต่งตั้งคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์"1.อาจารย์ ดร.สมิทธ์ชาต์ พุมมา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์
อนุสาขาวิชาภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

2.อาจารย์ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564

 

3.อาจารย์ ดร.ก้องกิดากร บุญช่วย อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์)
ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564