คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 21 พ.ค.65 ถึงวันที่ 21 พ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ.2564
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นวิทย์ เอมเอก อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเป็น "บุคลากรดีเด่นด้านการเรียนการสอน ระดับส่วนงาน ประจำปี พ.ศ.2564"