คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 22 พ.ค.65 ถึงวันที่ 22 พ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อาจารย์ได้รับเข็มที่ระลึกวชิราวุธานุสรณ์
 
     

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้รับ "เข็มที่ระลึกวชิราวุธานุสรณ์" ซึ่งมอบแก่บุคคลที่กระทำคุณประโยชน์แก่กองทัพภาคที่ 4 และส่วนรวม อันถือเป็นเข็มที่ระลึกเกียรติยศสูงสุดของกองทัพภาคที่ 4 และผู้ที่ได้รับการประดับ