คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 24 พ.ค.65 ถึงวันที่ 24 พ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อาจารย์ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการจัดการความรู้การวิจัย ฯ
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาชุมชน) ในโอกาสที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยด้านการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์รวมการปฏิบัติและการถ่ายทอดสู่พื้นที่ : โครงการเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0kdเรื่อง “การพัฒนาทักษะผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมของนักเรียนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดปัตตานี"