คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 11 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 11 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2565
 
     

ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา) และระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา) ปีการศึกษา 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ดาวน์โหลดประกาศผลการคัดเลือก คลิกที่นี่