คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 24 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 24 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดี ศรีชุมชน” เทศบาลนครสงขลา ประจำปี 2565
 
     

ขอแสดงความชื่นชมยินดีในโอกาสที่ นางสาวกมลชนก สุวรรณแสง นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาชุมชน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครสงขลา) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดี ศรีชุมชน” เทศบาลนครสงขลา ประจำปี 2565 สาขาพัฒนาชุมชน การบำเพ็ญประโยชน์ เเละการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน