คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 ก.ค.65 ถึงวันที่ 26 ก.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ
 
     

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสาขาวิชาภูมิศาสตร์ จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ลัญชุกรณ์ ศรีวิมล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องกิดากร บุญช่วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร คณาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ รองนายก ฯ และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ และร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.ใช้พื้นที่ชุมชนเกาะยอเพื่อการศึกษาของนิสิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์
2.เพื่อร่วมมือในสาขาที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ และสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความชำนาญ
3.เพื่อให้บริการทางวิชาการที่สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความชำนาญและสนองความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ
4.เพื่อร่วมมือกันทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลเกาะยอ