คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 ก.ค.65 ถึงวันที่ 27 ก.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ Think Tank เสริมสร้างนักวิจัย
 
     

 

วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง 13210-13211 และห้องประชุมไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์ (13220) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยงานวิจัย จัดโครงการ Think Tank เสริมสร้างนักวิจัย "เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร..ให้ได้รับการสนับสนุน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย/พัฒนาโจทย์วิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งเพื่อให้ได้โจทย์วิจัย/ข้อเสนอโครงการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ตรงตามยุทธศาสตร์ ตามที่แหล่งทุนกำหนด

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมและวิทยากร ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ เป็นวิทยากรในครั้งนี้