คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวแจ้งนิสิต
เริ่มแสดง :: 7 ต.ค.65 ถึงวันที่ 7 ต.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์ให้คณะฯ ออกหนังสือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย/ขอเก็บข้อมูล/จัดกิจกรรมในรายวิชา
 
     

 

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตผู้ประสงค์ขอความอนุเคราะห์ให้คณะฯ ออกหนังสือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย/ขอเก็บข้อมูล/จัดกิจกรรมในรายวิชา ขอความร่วมมือให้นิสิตส่งแบบคำขอฯ ผ่านระบบ HUSO E-STUDENT http://www2.huso.tsu.ac.th/web2021/huso_e_student/ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการอย่างน้อย 7 วันทำการ ก่อนวันที่นิสิตจะลงพื้นที่เก็บข้อมูลหรือจัดกิจกรรม และขอให้นิสิตกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยก่อนส่งข้อมูลเข้าระบบฯ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : งานวิชาการและบริการการศึกษา สำนักงานคณะฯ โทร.0-7431-7600 ต่อ 1135, 1133