คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวแจ้งนิสิต
เริ่มแสดง :: 7 ต.ค.65 ถึงวันที่ 7 ต.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 
     

 

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตทุกชั้นปีและทุกหลักสูตร ขอให้นิสิตเข้าระบบเพื่อประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบประเมินการเรียนการสอน (Teaching and Learning Evaluation System) เว็บไซต์มหาวิทยาลัยทักษิณ วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และรับฟังข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ของนิสิต อันจะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป