คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวแจ้งนิสิต
เริ่มแสดง :: 28 ต.ค.65 ถึงวันที่ 28 ต.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกสหกิจศึกษา
 
     

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกคน ซึ่งมีกำหนดออกฝึกสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ขอให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม "เตรียมความพร้อมก่อนฝึกสหกิจศึกษา" ในวันและเวลาที่กำหนดของแต่ละหลักสูตรฯ (ตามรายละเอียดการอบรม)