คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวแจ้งนิสิต
เริ่มแสดง :: 2 พ.ย.65 ถึงวันที่ 2 พ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การขอเทียบระดับคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ
 
     

แจ้งประชาสัมพันธ์ การขอเทียบระดับคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ หรือประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยนิสิตที่ประสงค์ขอเทียบระดับคะแนนฯ สามารถส่งข้อมูลพร้อมหลักฐานได้ที่ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ห้อง 18307 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี วศ มศว มทษ วันนี้ - 21 พฤศจิกายน 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ โทร.0 7431 7600 ต่อ 7103,7111
Facebook : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยทักษิณ