คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวแจ้งนิสิต
เริ่มแสดง :: 30 พ.ย.65 ถึงวันที่ 30 พ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กำหนดการสอบวัดสมรรถนะภาษาอังกฤษ HUSO TOEIC Mock Test นิสิตชั้นปีที่ 3
 
     

กำหนดการสอบวัดสมรรถนะภาษาอังกฤษ (HUSO TOEIC Mock Test) นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2566 จัดสอบรูปแบบออนไซน์ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา