คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 13 ธ.ค.65 ถึงวันที่ 13 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คว้า 2 รางวัลจากงานประชุมวิชาการ HRM NPST ครั้งที่ 2
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่นิสิตหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในโอกาสได้รับรางวัล
ในการประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 2 (The 2nd HRM NPST National Conference 2022) ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และผ่านระบบออนไลน์ Google Meet วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2565