คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 13 ธ.ค.65 ถึงวันที่ 13 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตภูมิศาสตร์ คว้า 13 รางวัลจากงานประชุมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยพะเยา
 
     

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2565 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา