คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 16 ธ.ค.65 ถึงวันที่ 16 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คว้ารางวัล Best Paper Award จากงาน NCAME 2022
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายอิสระ ใจดี นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่น (Best Paper Award) จากเรื่อง "คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 (NCAME 2022) รูปแบบออนไลน์ หัวข้อ “ความท้าทายในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาที่ยั่งยืนในยุคหลังการระบาดโควิด-19” วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 จัดโดย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์