คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 20 ธ.ค.65 ถึงวันที่ 20 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตภูมิศาสตร์คว้า 2 รางวัลจากการประชุมวิชาการด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์
 
     

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี แบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom