คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ข่าวแจ้งนิสิต
เริ่มแสดง :: 10 ก.พ.66 ถึงวันที่ 10 ก.พ.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผลการคัดเลือกนิสิตตัวแทนคณะฯ เข้าร่วมโครงการ International Volunteer Community Services 2023
 
     

ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตตัวแทนคณะฯ เข้าร่วมโครงการ International Volunteer Community Services 2023 ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2566 ณ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ศรีนาคาโมเดล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง และ Universiti Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย ได้แก่ นางสาวกัลยารัตน์ ศิริพงค์ นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสองปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ทั้งนี้ คณะฯ ได้ดำเนินการส่งชื่อนิสิตไปยังฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ นิสิตจะได้รับการติดต่อกลับจากผู้จัดอีกครั้ง