คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 17 ก.พ.66 ถึงวันที่ 17 ก.พ.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตได้รับ 2 รางวัลจากการประกวดทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ในโอกาสได้รับ 2 รางวัลจากการประกวดทักษะการเป็นวิทยากรมืออาชีพ หัวข้อ "Soft Skill ทักษะสำคัญในการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน" โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการประกวดทักษะเส้นทางสู่โค้ชมืออาชีพ (HR Coaching by Pro.Coach) ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2566 จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกับภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลุ่มภาคใต้ 1.นางสาวกชพร เกื้อบุญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
2.นายพชรฌณ หนูพริก ได้รับรางวัลชมเชย
ฝึกซ้อมโดย คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)