คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
รางวัลเกียรติยศ
เริ่มแสดง :: 23 ก.พ.66 ถึงวันที่ 23 ก.พ.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อาจารย์ได้รับทุนวิจัย บพท. ประจำปีงบประมาณ 2566
 
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อลิสา คุ่มเคี่ยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
ในโอกาสได้รับทุนวิจัย บพท. ในฐานะหัวหน้าโครงการย่อย "ภาษาไทย" ภายใต้ชุดโครงการวิจัยพัฒนาพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาและเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) ประจำปีงบประมาณ 2566